Skip to content

Kvalitet

För oss på Fysiocenter Odenplan är det viktigt att erbjuda våra patienter en säker och god vård. Vi vill ge våra patienter

 • ett tryggt omhändertagande som genomsyras av omtanke, engagemang, förtroende och kvalitet.
 • en god, säker och smidig vård som präglas av hög professionell kompetens.
 • hög tillgänglighet och kontinuitet i kontakten med våra medarbetare.

Våra övergripande/långsiktiga mål är att säkerställa och utveckla vården inom företaget. Vår plattform för att utveckla kvalitet och patientsäkerhet är regelverken i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientdatalagen och Patientsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter. Vi följer naturligtvis också utvecklingen noga inom företaget inom kvalitet och patientsäkerhet både nationellt och internationellt.

Vi strävar efter att göra rätt från början.


Miljöpolicy

Fysiocenter Odenplan skall, inom ramen för vår verksamhet, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöpolicyn utgör grunden för vårt miljöarbete. Fysiocenter Odenplan skall därför;

 • Miljövänliga produkter väljs när det är möjligt och ekonomiskt rimligt. Produkter som uppfyller internationella och nationella kriterier för vedertagna miljösymboler prioriteras.
 • Kemiska produkter som kan medföra risker för hälsa eller miljön ska ersättas av mindre farliga produkter när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Verksamheten har rutiner för att ställa miljökrav vid inköp och upphandling eller gör inköp via centrala avtal.
 • Energianvändningen minskas successivt genom val av energieffektiva lösningar.
 • Transporter görs på ett miljövänligt sätt när det är möjligt och kostnadseffektivt.
 • Vid beställning av hyrbil eller taxi bör möjligheten att samåka övervägas, liksom möjligheten att välja en miljöbil.
 • Ur ett miljöperspektiv är kollektivt resande alltid att föredra framför bil. Tåg är alltid bättre än flyg. Flyg kan vara ett alternativ om den totala restiden kan kortas till hälften eller mindre.
 • Farligt avfall och riskavfall hanteras säkert och enligt gällande regler. Verifikationer sparas i minst fem år.
 • Övrigt avfall källsorteras för återanvändning, återvinning, förbränning och i sista hand deponering.
 • Källsortering av material samordnas med fastighetsägare och andra lokala intressenter.
 • Avvikelser från policy, övergripande mål eller lokala verksamhetsmål hanteras enligt verksamhetens generella rutiner för avvikelsehantering. Vidtagna åtgärder utvärderas och kompletteras vid behov.