FysiocenterOdenplan
Landstingsanslutna Fysioterapeuter – Remissfritt!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi skickar ut inspiration och tips högst en gång i månaden. Du kan när som helst säga upp det via de brev som kommer, eller via meddelande till oss.
Vi lämnar inte ut din adress till någon annan.
Allmänna villkor
Dessa användarvillkor (nedan kallade ”Villkoren”) reglerar relationen mellan den privata vårdgivaren Praktikertjänst AB / Fysiocenter Odenplan, med adress Läkarhuset Odenplan våning 12, 11322 Stockholm (nedan kallat ”Fysiocenter Odenplan” eller ”vi”), och dig som är enskild användare av Fysiocenter Odenplan digitala tjänsteutbud i egenskap av patient (”Tjänsten”). Mer information om Fysiocenter Odenplan finns på www.fysiocenterodenplan.se

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.
Användarregistrering
Du registrerar dina användaruppgifter i samband med första gången du väljer att använda Tjänsten. Därefter kan du logga in med hjälp av e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID) för att komma åt ditt konto.

Du måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och nyttja Tjänsten. Nyttjandet får endast avse personlig medicinsk konsultation. Den som är vårdnadshavare för ett barn har dock rätt att nyttja Tjänsten för barnets räkning. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren. Fysiocenter Odenplan behandlar inte barn under 6 månader. Vad som anges här om åldersgränser gäller inte i den mån Fysiocenter Odenplan har kommit överens om annat med en samarbetspartner som hänvisat dig till Tjänsten.
Användarens ansvar
Du förbinder dig att
vid försämring av det behandlade tillståndet, vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus;

inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation och endast i de fall där du är behörig enligt ”Användarregistrering” ovan;

i de fall det är tillämpligt, erlägga betalning för din användning av Tjänsten med det belopp och inom den tid som Fysiocenter Odenplan anger;

inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Fysiocenter Odenplan;

genast meddela Fysiocenter Odenplan om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt till din inloggning till Fysiocenter Odenplan;

genast meddela ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom namn, adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter, m.m.; 
inte inom ramen för Tjänsten distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Fysiocenter Odenplan eller tredje man. 
Fysiocenter Odenplan ansvar
Fysiocenter Odenplan utför Tjänsten med iakttagande av gällande regelverk för hälso- och sjukvård, däribland hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och gällande förskrifter samt vid var tid gällande Allmänna villkoren i Region Stockholms län för primärvård i enlighet med lagen om valfrihetssystem (”Regelverket”).

Fysiocenter Odenplan ansvarar för att fysioterapeut som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk fysioterapi legitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av Tjänsten.

Fysiocenter Odenplan baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som du lämnat i frågeformuläret och de prover som tagits. Fysiocenter Odenplan ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter du lämnar överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

Fysiocenter Odenplan kan inte garantera att Tjänsten kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att Tjänsten eller de servrar som krävs för att Tjänsten ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten. Fysiocenter Odenplan ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt Regelverket. Fysiocenter Odenplan är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Fysiocenter Odenplans sida.
Uppsägning av tjänsten
Avtalet om Tjänsten gäller tills vidare. Fysiocenter Odenplan och du har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Om du vill upphöra med att använda Tjänsten kan du vända dig till Fysiocenter Odenplan på sidnie@fcodenplan.se för borttagning av konto.

Om Fysiocenter Odenplan bedömer att du missbrukar Tjänsten kan du komma att omedelbart stängas av. Du kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Fysiocenter Odenplan kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Tjänsten.
Force majeure
Om Fysiocenter Odenplan fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Fysiocenter Odenplan inte kunnat råda över och vars följder Fysiocenter Odenplan inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Personuppgifter och cookies
Fysiocenter Odenplan behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att använda Tjänsten godkänner du att Fysiocenter Odenplan samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Dessutom finner du information om att hantera och skydda dina uppgifter och sekretess. Vi rekommenderar dig att avsätta tid för att läsa igenom policyn noggrant. Det här är viktigt och genom att använda Tjänsten godkänner du villkoren i våra policies! Vi lagrar cookies i enlighet med vad som anges i vår cookiepolicy. Båda policies är tillgängliga på www.fysiocenterodenplan.se
Ändringar och överlåtelser
Fysiocenter Odenplan har rätt att göra ändringar i dessa Villkor, och ska publicera de nya Villkoren på www.fysiocenterodenplan.se i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren.

Fysiocenter Odenplan har rätt att överlåta Tjänsten inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från Fysiocenter Odenplan.